باهندوانه خیلی رسیده چه باید کرد؟

فصل تابستان است وزمان نوشیدن نوشیدنی های خنکی نظیر شربت خاکشیر، شربت آبلیمو،یا شربت گوارای آلبالو.تابستان فصلی است که بدن دراثر گرما بخصوص اگر فعالیت بدنی همراه باتعریق زیادداشته باشید،آب بسیار ازدست میدهد،برای جبران این کم آبی مصرف نوشیدنیها،میوه ها وغذاهای آبدار به این مهم بسیارکمک خواهد کرد.

 

تابستان شهره به هندوانه،است وشکار یک هندوانه ترد،شیرین ورسیده ازیک میوه فروشی پرازهندوانه تقریبا یک هنر محسوب میگردد.یکی صدای طبل مانند هندوانه هنگامی به پوست آن ضربه زده شود را دلیل بر رسیدگی ودیگری ترک داربودن قسمتی از پوسته را دلیل بررسیدگی هندوانه میدانند.اما بعداز اینهمه کارهای کارشناسی برای داشتن یک هندوانه سالم ،ترد و رسیده اگر بایک هندوانه نسبتابزرگ وخیلی رسیده که قسمت داخلی آن ازشدت رسیدگی ریشه دار یا لهیده است، مواجه شوید چه باید کرد؟

تابستان وهندوانه

برایتان یک پیشنهاد عالی دارم.تمام هندوانه لهیده که قابل سرو کردن درظرف میوه یا به اصطلاح خودمانی قابل  رو کردن نیست را با قاشق تراشیده دریک ظرف بزرگ ریخته با گوشت کوب برقی آنرا کاملا له کنیدبا شکر مخلوط کنید وبصورت یک نوشیدنی درصورت داشتن آب زیاد ویا بصورت یک دسر خنک با قاشق میل کنید.

.

میتوانید ازمخلوط کن هم برای این کار استفاده کنید ولی ازآنجا که حجم پارچ مخلوط کن معمولا کم است برای میکس یک هندوانه نسبتا بزرگ باید چندمرتبه پارچ آنرا پرکرد واین کار را در چند مرحله انجام داد.اما بوسیله گوشت کوب برقی که قابل قرارگیری در هر ظرفیست این کاررا میتوان به یکباره انجام داد.

نوش جان وگوارای وجود.

نویسنده:زهرا ادبی