خواص درمانی شگفت انگیز سماق

طبیعت سماق در طب سنتی سرد و خشک ذکر شده است،  و در گذشته برگ و میوه آن را در دباغی پوست

بیشتر بخوانید